×
 

Workshops

Klik op de titel van de workshop voor meer informatie.

Ronde 1: 

 • 1.1 Armoede en gezondheid: tips en resultaten uit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij
  Hoe ga je om met gezinnen waarbij je de gezondheid wilt bevorderen naast de aandacht voor financiën, wetende dat financiële problemen altijd de overhand hebben? In deze workshop gaan we dieper in op de resultaten en praktische tips die voortkomen uit het Programma Gezonde Toekomst Dichterbij van de FNO. FNO ondersteunt 46 projecten in heel Nederland die zich richten op het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties.

  Monique de Schrijver, Programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij bij FNO

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders


  mojoimagealt-7667-alt
 • 1.2 Hoe doorbreken we het taboe op schulden?
  Bestaat er een ideale wereld waarin we met elkaar het taboe op schulden kunnen slechten en zo ja, hoe ziet die wereld er dan uit? Wat is ervoor nodig om schaamte te overwinnen en hulp van een ander te vragen, Zeker wanneer het om grote geldzorgen gaat? Een taboe doorbreekt u niet alleen. It takes two to tango. Ook u bent hiervoor nodig. Kijk in de spiegel en maak kennis met de ervaringen van de schuldenambassadeurs van EMMA.

  Franka de Vilder, Communicatieadviseur EMMA
  Marc Mulder, Ervaringsdeskundige
  Anneke Sweep, Ervaringsdeskundige

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7670-alt

  mojoimagealt-7670-alt

  mojoimagealt-7670-alt
 • 1.3 Wet zorg en dwang
  Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang i.p.v. de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze nieuwe wet regelt vormen van verplichte zorg en behandeling, inclusief verplichte opname in een instelling van cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening. Aan de hand van een casus leert u de theorie en de toepassing van deze nieuwe wet.

  Doelgroep: Ervaren bewindvoerders, Bestuurders & mentoren

  Kees Blankman, Bijzonder Hoogleraar VU

  Deze workshop is geschikt voor: Ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7676-alt
 • 1.4 Samen tegen kinderarmoede in Nederland
  In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en zich moeilijker kunnen concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan zijn er ook de negatieve gevolgen voor (hun gezondheid op) de langere termijn.

  De Alliantie Kinderarmoede, een samenwerking tussen het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Missing Chapter Foundation en Alles is Gezondheid, gelooft dat kinderarmoede alleen kan worden aangepast door gezamenlijke verantwoordelijkheid onvoorwaardelijke inzet. Tijdens deze workshop leert u alles over het ontstaan, de werkwijze en uitgangspunten van de Alliantie Kinderarmoede. Samen met u gaan we op zoek naar creatieve oplossingen om het probleem van kinderarmoede tegen te gaan.

  Hans Christiaanse, Netwerkadviseur Alles is Gezondheid

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7679-alt
 • 1.5 Bruggen bouwen: Samenwerking tussen bewindvoerders en professionals van instellingen
  Hoe slaan we een brug tussen professionals in opvang en Beschermd Wonen instellingen en Bewindvoerders? Wat is het belang van samenwerking tussen bewindvoerders en begeleiders/sociaal werkers en hoe geven we dit vorm? Hoe zie jij het voortraject in de opvang en BW en wat is het beoogde resultaat? Hoe gaat de branche hier zelf mee aan de slag? Tijdens deze workshop gaat Federatie Opvang met jou hierover in gesprek.

  Karen van Brunschot, Sr. Adviseur Federatie Opvang/RIBW Alliantie
  Marthe Riemeijer,
  Projectadviseur/sr. budgetcoach Federatie Opvang

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7690-alt

  mojoimagealt-7492-alt
 • 1.6 De waarde van een Sociale Kaart voor hulp bij schuldenproblematiek
  Problematische schulden en armoede hebben vaak te maken met het niet voldoende kunnen participeren in deze samenleving. Oorzaken kunnen liggen op heel verschillende terreinen. Slecht of niet kunnen lezen, faalangstig zijn, gewoon de weg even kwijt zijn, geen of onvoldoende sociale contacten hebben of een maatje nodig hebben om zaken op de rit te krijgen. In iedere gemeente zijn diverse organisaties die mensen kunnen en willen helpen op de terreinen die nodig zijn om mensen uit de problemen te helpen en die niet direct tot uw eigen competenties behoren. Deze informatie vind je vaak in een digitale sociale kaart.
  Wat is de toegevoegde waarde van een goede sociale kaart om mensen met problematische schulden door te verwijzen? In deze workshop komt u hier meer over te weten en leert u hoe u deze optimaal kunt benutten als bewindvoerder.

  Jan Waalen, expert op het gebied van de Digitale sociale kaart en netwerkanalyses

  Deze workshop is geschikt voor: Starters en ervaren bewindvoerders
  mojoimagealt-7669-alt
 • 1.7 De samenwerking tussen de professionele uitvoerder en de rechtbank in CBM-zaken
  In de workshops wordt de relatie van de professionele uitvoerder met de rechtbank belicht. Wat is belangrijk als startende uitvoerder, als ervaren uitvoerder en als bestuurder van een professioneel kantoor? Tijdens deze interactieve workshop geven we een kijkje in de keuken van de rechtbank, komt de relatie als uitvoerder met de rechtbank uitgebreid aan bod en wordt ingegaan op de samenwerking met de rechtbank, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

  Ellen Hoevenaars, Senior Adviseur CBM bij de rechtbank Rotterdam

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7680-alt
 • 1.8 Uw cliënt is overleden of erfgenaam in een nalatenschap, wat te doen?
  Hoe ga je als bewindvoerder na een overlijden aan de slag? Hoe stel je de vererving van een nalatenschap vast, zonder daar hoge kosten voor te moeten maken? Wat wordt er van de bewindvoerder verwacht indien de bewindvoerder namens een rechthebbende aanspraak zou kunnen maken op een nalatenschap? In deze workshop bekijken we waar een bewindvoerder mee te maken kan krijgen na het overlijden van een persoon van wie de goederen onder bewind staan en de (on-)mogelijkheden en die een bewindvoerder dan heeft.

  Arend de Bakker, Advocaat & Erfrechtspecialist

  Deze workshop is geschikt voor: Starters en ervaren bewindvoerders
  mojoimagealt-7674-alt
 • 1.9 Basisnorm schuldhulpverlening
  De NVVK definieert in de basisnorm goede schuldhulpverlening. Er zijn nu grote lokale verschillen in de uitvoer. Wat onder goede Schuldhulpverlening moet worden verstaan gaan we ophalen bij betrokken partijen in het veld. We zullen al een aantal bouwstenen delen met de zaal en daarover kunnen we met elkaar in gesprek. De basisnorm is uiteindelijk wat de klant mag verwachten. Daarom gaan we vanuit klantperspectief kijken naar goede dienstverlening bij geldzorgen. Best practices worden de nieuwe standaard.De basisnorm is operationeel en toekomstgericht. Geen af te vinken lijst, maar een ambitieus document voor goede dienstverlening in de toekomst. Ons kwaliteitskader gaat er daarom ook anders uitzien; we kijken minder naar processtappen maar zullen juist vragen aan leden om de lat voor steeds hoger te leggen om dienstverlening te verbeteren.

  Joeri Eijzenbach, juridisch beleidsadviseur NVVK
  Linda van Vliet,
  Procesmanager Samenwerking Schuldeisers NVVK

  Deze workshop is geschikt voor: Ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7703-alt

  mojoimagealt-7705-alt
 • 1.10 Escape room: Positieve Gezondheid, er is geen escape!
  Weet u wat positieve gezondheid inhoud? Wat kan er binnen uw eigen werk anders m.b.t. positieve gezondheid? Werk samen met andere deelnemers, ontsnap uit deze escape room en ontdek meer over het concept positieve gezondheid.


Ronde 2:

 • 2.1 Een andere kijk op gezondheid & zorg
  Hoe verdraaien we de zorg van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag? En wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van zowel beleidsmakers, onderzoekers als professionals? In deze workshop leggen we het verband tussen schaarste en gezondheid en kijken we hoe een gezonde basis gecreëerd kan worden.

  Chantal Walg, auteur van het boek Gezond Centraal

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7668-alt
 • 2.2 Financiële zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, wat helpt je verder in de praktijk?
  Hoe kan in de weerbarstige praktijk aangesloten worden bij wensen van cliënten om hun financiële zelfredzaamheid te bevorderen? In deze workshop laten we concrete mogelijkheden zien. Want een doel van een cliënt kan het beste bereikt worden, als wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de cliënt zelf tevreden is en waarbij de omgeving en betrokken instanties tevreden zijn.

  Dit proces kunt u effectief leren ondersteunen met behulp van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), een bewezen participatie methode. Het gedachtegoed en de uitgangspunten van de IRB sluiten naadloos aan bij de Positieve Gezondheid, bij herstel- en empowerment en bij Mobility Mentoring. De workshop is geschikt voor iedereen die een persoonlijk financieel klantcontact heeft en voor beleidsmakers, die met meer handvaten willen bijdragen aan het realiseren van doelen van burgers die financieel meer zelfredzaam willen zijn.

  Lucia Olthuis, Coach en bewindvoerder bij ViaLucia en IRB-docent bij de Stichting Rehabilitatie ’92
  Nicoline Telgenkamp,
  IRB expert
  Birgit Sporken,
  MRc

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7670-alt

  mojoimagealt-7671-alt

  mojoimagealt-7672-alt
 • 2.3 Ondersteuning richting arbeid bij uitkeringen
  Nederland kent een diversiteit aan uitkeringen en re-integratiemogelijkheden. De uitvoering hiervan wordt grotendeels gedaan door gemeenten en UWV. Als bewindvoerder is kennis over sociale zekerheid in Nederland van belang om personen hierbij te ondersteunen en te adviseren. Want hoe herkent u de verschillende klantgroepen t.b.v. verdere ondersteuning richting arbeid? In deze workshop ontdekt u de huidige rolverdeling tussen gemeenten en UWV, leert u meer over de wetstechnische kennis werknemersverzekeringen (UWV) en de re-integratie mogelijkheden die de wetgever geschapen heeft.

  Angelique Bremer, Regionaal arbeidsdeskundige Participatiewet Midden Utrecht
  Ton Laenen,
  Regionaal arbeidsdeskundige Regio Zuid

  Deze workshop is geschikt voor: Starters en ervaren bewindvoerders
  mojoimagealt-7677-alt

  mojoimagealt-7678-alt
 • 2.4 Cliënten met een licht verstandelijke beperking
  In deze interactieve workshop neemt MEE NL je mee in de leefwereld van een persoon met een licht verstandelijke beperking. Hoe is stress bepalend voor de manier waarop mensen met een LVB dingen oplossen? Hoe kun je als bewindvoerder passende communicatie toepassen? En hoe beweeg je de client om zelf in actie te komen en te blijven? In deze workshop ontdekt u hier alles over.

  Nannie de Rooij, Trainer en coach MEE-UGV

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7661-alt
 • 2.5 Persoonsgerichte aanpak CJIB ervaar het met Serious Game
  Persoonsgericht innen en incasseren wat betekent dat? Hoe werkt dat als een persoon schulden heeft en te maken krijgt met problemen op meerdere terreinen? Welke afwegingen maakt een medewerker van het CJIB in dergelijke situaties? Deze en andere dilemma’s komen in de ‘Serious Game’ van het CJIB naar voren. In deze Game ervaar je zelf hoe het is om met een dergelijk probleem geconfronteerd te worden. De oplossing ligt dus niet vast, je bepaalt vanuit jouw rol de koers en uitkomst. Wij zijn benieuwd met welke oplossing jij komt en hoe jij ons kan inspireren om (nog) meer persoonsgericht te kunnen innen en incasseren.

  Marcus Vander Velpen, Senior Adviseur Significant Public
  Sijtse Keekstra,
  Adviseur bedrijfsvoering CJIB

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7682-alt

  mojoimagealt-7493-alt
 • 2.6 Een positieve blik op bewindvoering: hoe blijf ik vitaal in mijn werk?
  Hoe zorg je er als bewindvoerder voor om vitaal te blijven in relatie tot werk? Hoe draagt geluk, vitaliteit, en bevlogenheid bij aan duurzame inzetbaarheid? Is positieve gezondheid voor professional en cliënt combineerbaar en hoe geef je het vorm? In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met persoonlijke uitdagingen rond vitaliteit. Door inzicht in persoonlijke competenties, wensen en belangen (her) ontdek je concrete handvatten om invulling te geven aan gezond werken. De inzichten worden vertaald naar een persoonlijk actieplan.

  Roxane Beumer, Senior loopbaanprofessional en trainer Focus Nederland

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7683-alt
 • 2.7 De omgekeerde toets - Vanuit het effect bijdragen aan (financiële) gezondheid
  De omgekeerde toets is een methodiek die start bij het gewenste effect. Wat wil de hulpvrager bereiken met zijn hulpvraag? Pas als dat gewenste effect duidelijk is en in kaart is gebracht wat de gevolgen daarvan zijn, wordt gekeken of het past binnen de randvoorwaarden (wet- en regelgeving onder andere). Deze manier van werken bevordert maatwerk, zonder dat sprake is van willekeur doordat gebruik wordt gemaakt van vaste denkstappen. Het bevordert ook de samenwerking, omdat naar de mogelijke effecten in de volle breedte worden bekeken en u met alle partijen een gezamenlijk doel vast stelt. Dit draagt bij aan lichamelijke, geestelijke en financiële gezondheid.

  Evelien Meester, Manager Innovatie en Strategie Stimulansz

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7699-alt


Ronde 3:

 • 3.1 De waarde van een Sociale Kaart voor hulp bij schuldenproblematiek
  Problematische schulden en armoede hebben vaak te maken met het niet voldoende kunnen participeren in deze samenleving. Oorzaken kunnen liggen op heel verschillende terreinen. Slecht of niet kunnen lezen, faalangstig zijn, gewoon de weg even kwijt zijn, geen of onvoldoende sociale contacten hebben of een maatje nodig hebben om zaken op de rit te krijgen. In iedere gemeente zijn diverse organisaties die mensen kunnen en willen helpen op de terreinen die nodig zijn om mensen uit de problemen te helpen en die niet direct tot uw eigen competenties behoren. Deze informatie vind je vaak in een digitale sociale kaart.
  Wat is de toegevoegde waarde van een goede sociale kaart om mensen met problematische schulden door te verwijzen? In deze workshop komt u hier meer over te weten en leert u hoe u deze optimaal kunt benutten als bewindvoerder.

  Jan Waalen, expert op het gebied van de Digitale sociale kaart en netwerkanalyses

  Deze workshop is geschikt voor: Starters en ervaren bewindvoerders
  mojoimagealt-7669-alt
 • 3.2 Cliëntondersteuning in relatie tot financiën van de burger
  Tijdens deze workshop delen wij de opvallendste zaken uit het onderzoek naar cliëntondersteuning in de praktijk van de Wmo en de Wet langdurige Zorg. Hoe kunnen we inwoners integraal ondersteunen d.m.v. financiële dienstverlening? Samen kijken we naar de mogelijkheden om de dienstverlening vanuit bewindvoerders te verbeteren.

  Alette van Dijk, onderzoeker en senior adviseur bij XpertiseZorg

  Deze workshop is geschikt voor: Ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7673-alt
 • 3.3 De samenwerking tussen de professionele uitvoerder en de rechtbank in CBM-zaken
  In de workshops wordt de relatie van de professionele uitvoerder met de rechtbank belicht. Wat is belangrijk als startende uitvoerder, als ervaren uitvoerder en als bestuurder van een professioneel kantoor? Tijdens deze interactieve workshop geven we een kijkje in de keuken van de rechtbank, komt de relatie als uitvoerder met de rechtbank uitgebreid aan bod en wordt ingegaan op de samenwerking met de rechtbank, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

  Ellen Hoevenaars, Senior Adviseur CBM bij de rechtbank Rotterdam

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7680-alt
 • 3.4 Uw cliënt is overleden of erfgenaam in een nalatenschap, wat te doen?
  Hoe ga je als bewindvoerder na een overlijden aan de slag? Hoe stel je de vererving van een nalatenschap vast, zonder daar hoge kosten voor te moeten maken? Wat wordt er van de bewindvoerder verwacht indien de bewindvoerder namens een rechthebbende aanspraak zou kunnen maken op een nalatenschap? In deze workshop bekijken we waar een bewindvoerder mee te maken kan krijgen na het overlijden van een persoon van wie de goederen onder bewind staan en de (on-)mogelijkheden en die een bewindvoerder dan heeft.

  Arend de Bakker, Advocaat & Erfrechtspecialist

  Deze workshop is geschikt voor: Starters en ervaren bewindvoerders
  mojoimagealt-7674-alt
 • 3.5 Escape room: Positieve Gezondheid, er is geen escape!
  Weet u wat positieve gezondheid inhoud? Wat kan er binnen uw eigen werk anders m.b.t. positieve gezondheid? Werk samen met andere deelnemers, ontsnap uit deze escape room en ontdek meer over het concept positieve gezondheid.
 • 3.6 Hoe doorbreken we het taboe op schulden?
  Bestaat er een ideale wereld waarin we met elkaar het taboe op schulden kunnen slechten en zo ja, hoe ziet die wereld er dan uit? Wat is ervoor nodig om schaamte te overwinnen en hulp van een ander te vragen, Zeker wanneer het om grote geldzorgen gaat? Een taboe doorbreekt u niet alleen. It takes two to tango. Ook u bent hiervoor nodig. Kijk in de spiegel en maak kennis met de ervaringen van de schuldenambassadeurs van EMMA.

  Franka de Vilder, Communicatieadviseur EMMA
  Marc Mulder, Ervaringsdeskundige
  Anneke Sweep, Ervaringsdeskundige

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7670-alt

  mojoimagealt-7670-alt

  mojoimagealt-7670-alt
 • 3.7 De èchte doelgroep beschermingsbewind
  Hoe complex en ingewikkeld is de echte doelgroep waarvoor beschermingsbewind nodig is? Wat is het belang van de aandacht voor de cliënt achter het dossier? Hoe zorg je ervoor als bewindvoerder dat je betrokken bent én blijft bij je cliënt? Hoe manage je als bewindvoerder de meest ingewikkelde doelgroepen? En hoe investeer je in de klant, ben je betrokken bij de partners, maar bescherm je ondertussen ook de belangen van je cliënt? Joke de Kock van Gemeente Tilburg gaat tijdens deze workshop hierover met u in gesprek.

  Joke de Kock, Manager schuldhulpverlening Gemeente Tilburg

  Deze workshop is geschikt voor: Starters, ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-6456-alt
 • 3.8 Wet zorg en dwang
  Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang i.p.v. de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze nieuwe wet regelt vormen van verplichte zorg en behandeling, inclusief verplichte opname in een instelling van cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening. Aan de hand van een casus leert u de theorie en de toepassing van deze nieuwe wet.

  Doelgroep: Ervaren bewindvoerders, Bestuurders & mentoren

  Kees Blankman, Bijzonder Hoogleraar VU

  Deze workshop is geschikt voor: Ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7676-alt
 • 3.9 Hoezo samenwerken? De Amsterdamse Aanpak Beschermingsbewind
  In de Amsterdamse Aanpak Beschermingsbewind werken gemeente Amsterdam, MaDi’s (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en beschermingsbewindvoerders samen om burgers in beschermingsbewind beter te kunnen bedienen en ondersteunen. De gemeente Amsterdam vertelt in deze workshop meer over de samenwerking, ontwikkelingen en zoektocht naar het vormgeven van een werkwijze. We nodigen de zaal uit om kritisch met ons mee te denken.

  Nikki Doorn, Projectleider schuldhulpverlening Gemeente Amsterdam
  Vivian den Hartogh,
  Adviseur beschermingsbewind Vivian Advies

  Deze workshop is geschikt voor: Ervaren bewindvoerders en bestuurders
  mojoimagealt-7665-alt

  mojoimagealt-7663-alt